Copyright & Voorwaarden

Klantenservice, kwaliteit, scherpe prijzen en dienst na verkoop zijn onze steunpilaren. Wij ijveren ernaar om de bestelde diensten en/of goederen zo snel mogelijk te leveren. In geval van laattijdige levering, ondanks onze inspanningen, kan de klant onder geen beding compensatie bekomen. Noch materieel, financieel of onder de vorm van dienstverlening.
We merken dat onze leveranciers steeds hogere eisen stellen aan betalingstermijnen, garantievoorwaarden en serviceniveau. Daardoor moeten wij deze trend naar onze klant toe verder zetten. Dit neemt niet weg dat de klant bij ons op de eerste plaats komt. Wij profileren ons door een goede en persoonlijke service te leveren.

 

Voorwaarden

 1. Bij bestellingen hoger dan 250 euro, wordt steeds een voorschotgevraagd, ter waarde van 10% van het totaal bedrag.
 2. Een bestelling wordt als aanvaard beschouwd na ondertekening of bevestiging (via mail of telefoon) van de offerte. Betaalde voorschotten zijn niet terugvorderbaar bij annulatie door de klant.
 3. Klachten dienen ons aangetekend te bereiken binnen de 8 dagen, vertrekkende van de factuurdatum. Bij geschillen is enkel de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.
 4. De klant is zelf verantwoordelijk voor de compatibiliteit van de door hem bestelde goederen en onderdelen. Geopende goederen worden niet teruggenomen of geruild.
 5. Leveringen worden altijd direct betaald, hetzij in cash, hetzij via voorafgaandelijk overschrijving op onze rekening bij overdracht van de goederen. Op individuele basis kunnen we beslissen om uitstel van betaling toe te staan, deze termijn is gelijk aan 2 weken na factuurdatum.
 6. Goederen en software blijven eigendom van ONIRIA tot de volledige betaling van de factuur. We hebben hierbij het recht van ONIRIA om volledige betaling van de factuur te eisen.
 7. Gezien de specifieke aard van onze goederen kunnen er bij laattijdige betaling meteen nalatigheids- en administratiekosten aangerekend worden zonder officiële ingebrekestelling en met een minimum van 35€ per maand vermeerderd met 5% interest per begonnen maand op het factuurbedrag incl BTW.
 8. Bij het niet betalen van webhostingpakketten behouden we ons het recht om de website tijdelijk offline te zetten tot bewijs van het betalen van de factuur.
 9. Websites die gehost worden bij ONIRIA zijn jaarlijks te vernieuwen. Indien de overeenkomst stopgezet wenst te worden, dan moet dit medegedeeld worden1 maand voor het verlopen van domeinnaam. De hosting kan eventueel direct gestopt worden, doch domeinnamen zijn jaarlijkse contracten bij de Belgische DNS provider. Domeinnamen worden stilzwijgend vernieuwd, hier kan ONIRIA niet in tussenkomen.
 10. Een extra service zijn herstellingen en/of installaties bij de klant thuis. De klant erkent dat deze service geen afbreuk doet aan het feit dat alle verkopen/herstellingen/verleende diensten per definitie op ons kantoor hebben plaatsgevonden en dit dus geen verkoop op afstand betreft.
 11. Garantiebepalingen staan gelijk met de voorwaarden van de fabrikant. Op herstellingen geven wij 3 maand garantie met een maximum van 2 werkuren. Op het correct werken van software en besturingssystemen kan er geen garantie gegeven.
 12. Wij helpen ook klanten met defecte apparaten die elders zijn aangekocht. Voor deze aangekochte items, die nog onder garantie vallen, komenextra administratieve kosten.
 13. Herstellingen gebeuren oprisico van de klant. Wij zijn niet verantwoordelijk wanneer defecte apparaten verder in waarde verminderen door transport, analyseren of herstellingen.
 14. ONIRIA kanniet aansprakelijk gesteld worden voor dataverlies. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het nemen van correcte back-ups. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om uw data zo goed mogelijk te beschermen, doch het is onmogelijk voor ons om te bepalen welke software al dan niet belangrijk is voor de klant.
 15. 'Hulp op afstand' is een dienst die wij in bepaalde gevallen kunnen toepassen. Prijzen en methodes zijn terug te vinden op onze website. Doch deze service is niet zo toereikend als fysieke aanwezigheid. Wij doen er alles aan te doen om deze service zo veilig mogelijk toe te passen door gebruik te maken van veilige connecties, up to date systemen... Maar bij deze manier van werken kunnen wij enkele onze zijde garanderen. Deze service biedt geen garantie tot een oplossing. Dit gebeurt enkel op afspraak.De klanter verbindt er zich toe het bedrag binnen één kalenderweek over te schrijven of ter plaatse te komen betalen.
 16. Door de klant achtergelaten voorwerpen worden door ons intern of extern gerecycleerd. Apparaten die niet binnen 3 weken na herstelling worden afgehaald en betaald, worden automatisch eigendom van ONIRIA en kunnen tweedehands verkocht worden ten einde de kosten van de herstelling te recupereren.

 

Website

ONIRIA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoudvan de informatie op de website van ONIRIA.

Wij behouden ons het recht voor om tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen. Indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers, in zijn algemeenheid, en die van ONIRIA in het bijzonder, behoudt ONIRIA zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigerenen/of te verwijderen van haar systemen.

ONIRIA is niet aansprakelijk voor welkedirecte of indirecte schadehoe dan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van ONIRIA beschikbaar is.

De informatie op de pagina's van ONIRIA behoort toe aan ONIRIA en mag NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van ONIRIAgebruikt of gekopieerd worden.

Afdrukken E-mail